Про нас

Нігілізм — філософія та світогляд, що полягають у сумніві щодо усталених норм та істин. Нігілісти переконані, що поняття добра і зла, моралі, сенсу життя й бога, уявлення про потойбіччя — лише продукти людської думки, що змінюються протягом усієї історії нашого виду. Нігілісти не вірять в авторитети й не бажають погоджуватися з тим, що буття повністю зрозуміле, усталене й наперед оцінене. Тим паче нігілісти не погоджуються з долею людини в період глобальних криз, зубожіння, фанатизму та самогубчих політичних рішень.

Саме цей погляд на життя, політику та культуру відображений у роботі редакції нашого видання. Ми не віримо, що мораль дана надприродним створінням, відповідальним за створення світу. Також ми не віримо, що людське життя має обертатися довкола сірої рутини, продиктованої обраною меншістю, що вважає себе господарем світу. Світовий порядок — лише результат століть боротьби людей та їх об’єднань між собою, і ніщо не говорить про його справедливість, надійність та цінність. Ба більше, у наш час цей порядок навіть не намагається приховати свою безпідставність, настільки оголилися його протиріччя.

Тим не менше агресивне невігластво та відверта брехня продовжують володіти розумами мільйонів, що виливається в релігійний фундаменталізм, бажання знищити усіх інакших, вигадку «вікових традиційних цінностей», пояснення будь-якої підлості як патріотичного та морального вчинку. Все це не виглядає наче марення навіжених, а існує у вигляді респектабельної політики, легкої для сприйняття та відтворення. Люди, яким пощастило опинитися на горі купи грошей, не просто використовують стан речей для власної вигоди, а ще й доводять його до такої межі, що колективне виживання перестає бути реалістичною перспективою. Ми вже не впевнені, що саме доб’є людство швидше — глобальна війна чи кліматична катастрофа.

Додамо сюди культивування конформізму як єдиної правильної життєвої позиції, політичне та побутове насильство як спосіб реалізації влади, а також легке, веселе та несерйозне ставлення до життя як до веселого карнавалу. Завдяки домінуванню такої культури суспільство починає розглядати зраду та безпринципність як ознаку зрілості. Хочеш жити — умій всадити ніж у спину, і не смій думати, що інакший світ — можливий. Система, створена на подібних засадах, виховує рабів, які душать один одного своїми ланцюгами.

Настав час усвідомити, що під час битви за свободу ми забуваємо про її мету. Для здобуття свободи всі мають бути вільними. Однак досягти цього ми можемо лише через об’єднання теоретичного пошуку зі щоденною практикою бунту. Ми маємо навчитися визнавати свої помилки та робити з них висновки. Ми маємо рости й рухатися вперед.

Редакція журналу «Нігіліст» не соромиться називати речі своїми іменами, прямо, чесно та щиро. Ми не боїмося здаватися «неконструктивними», оскільки розуміємо, що «конструктивністю» вважають гру за чужими правилами. Ми не гребуємо образою чиїхось почуттів і смаків, оскільки всі вони — лише ігри розуму під впливом порядку, з яким ми змагаємось. Беззаперечний авторитет релігій, знахабніла влада та її навіжені фанатики, життя в гонитві за виживанням — мерці, які воліють прихопити з собою в труну весь світ. Ми маємо прослідкувати, щоб цього не сталося.

Якщо ви поділяєте нашу точку зору, можете долучитися до збагачення нігілізму своїми ідеями та поглядами на політику і культуру. Ви також можете підтримати редакцію грошима, щоб це збагачення залишалося якісним і постійним. «Нігіліст» не співпрацює з корумпованими політиками, партіями та бізнесом, і працює лише за рахунок ентузіазму авторів і ваших пожертв.


Додавайтеся в телеграм чат Нігіліста

Підтримати редакцію:

 • UAH: «ПриватБанк», 4149 6293 1740 3335, Кутній С.
 • Patreon
 • USD: skrill.com, [email protected]
 • BTC: 1D7dnTh5v7FzToVTjb9nyF4c4s41FoHcsz
 • ETH: 0xacC5418d564CF3A5E8793A445B281B5e3476c3f0
 • DASH: XtiKPjGeMPf9d1Gw99JY23czRYqBDN4Q69
 • LTC: LNZickqsM27JJkk7LNvr2HPMdpmd1noFxS

Nihilism is a philosophy and worldview that casts doubt on established norms and truths. Nihilists are convinced that the concepts of good and evil, morality, the meaning of life and God, the idea of ​​the afterlife — are just the products of human thought, which have been changing throughout the history of our species. Nihilists do not believe in any authority and do not want to accept that existence is fully understood, established and given value. Moreover, nihilists do not accept the fate that is handed to the people in times of global crises, impoverishment, bigotry and suicidal political decisions.

This perspective on life, politics and culture is reflected in the work of the editorial board of our publication. We do not believe that morality was given to us by supernatural beings responsible for the creation of the world. Nor do we believe that human life should revolve around a gray routine dictated by a select minority who consider themselves masters of the universe. The world order is only the result of centuries of struggle of people and their associations among themselves, and nothing speaks of its justice, reliability and value.  Moreover, in our time, the contradictions of this order are so exposed that it does not even try to hide its baselessness.

Nevertheless, aggressive ignorance and outright lies continue to plague the minds of millions, which culminates in religious fundamentalism, the desire to destroy the Other, the fabrication of “age-old traditional values,” and the explanation of any villainy as a patriotic and moral act. None of this is a delusion, but a respectable policy that is easy to perceive and reproduce. People who are lucky enough to find themselves on a mountain of money not only use the state of affairs for their own benefit, but also bring it to a point where collective survival is no longer a realistic prospect. We are no longer sure what exactly will kill humanity sooner — a global war or a climate catastrophe.

Let’s not forget the cultivation of conformism as the only correct position in life, political and domestic violence as a way to exercise power, as well as an easy, fun and frivolous attitude towards life as a fun carnival. Due to the dominance of such a culture, society is beginning to see unscrupulousness and a readiness to betray as a sign of maturity. If you want to live — be ready to put a knife in someone’s back, and do not dare to think that a different world is possible. A system based on such principles raises slaves that are ready to strangle each other with their own chains.

It is time to realize that during the fight for freedom we forget its purpose. To gain freedom, everyone must be free. However, we can achieve this only by combining theoretical research with the daily practice of rebellion. We must learn to admit our mistakes and draw conclusions from them. We must grow and move forward.

The editorial board of Nihilist magazine does not hesitate to call things what they are, and does it honestly and sincerely. We are not afraid to seem “unconstructive”, because we understand that being “constructive” is playing someone else’s game. We do not shy away from the ability to hurt someone’s feelings or tastes, because all of it is just a mind game that developed under the influence of the order we stand against.

The unquestionable authority of religions, the brazen government and its obsessive fanatics, the survival that replaces life, the deadmen who prefer to take the whole world with them into the coffin. We must make sure that this does not happen. If you share our worldview, you can contribute to enriching nihilism with your ideas and views on politics and culture. You can also support the editors with money so that this work remains high quality and constant. Nihilist does not cooperate with corrupt politicians, parties and businesses, and works only through the enthusiasm of the authors and your donations.

Donate NIHILIST:

 • Patreon
 • USD: skrill.com, [email protected]
 • BTC: 1D7dnTh5v7FzToVTjb9nyF4c4s41FoHcsz
 • ETH: 0xacC5418d564CF3A5E8793A445B281B5e3476c3f0
 • DASH: XtiKPjGeMPf9d1Gw99JY23czRYqBDN4Q69
 • LTC: LNZickqsM27JJkk7LNvr2HPMdpmd1noFxS

 

Nihilismus ist eine Philosophie und Weltanschauung, die etablierte Normen und Wahrheiten infrage stellt. Nihilisten sind davon überzeugt, dass Konzepte das Gut und Böse, Moral, der Sinn des Lebens und Gottes, die Vorstellung vom Leben nach dem Tod nur Produkte des menschlichen Denkens sind, die sich im Laufe der Entwicklung unserer Spezies ändern. Nihilisten glauben nicht an Autorität und wollen nicht zustimmen, dass das Sein vollständig verstanden, etabliert ist und eine intrinsische Wertung in sich hat. Darüber hinaus sind Nihilisten nicht einverstanden mit dem Schicksal des Menschen in Zeiten globaler Krisen, Verarmung, Bigotterie und selbstmörderischer politischer Entscheidungen.

Diese Sicht auf Leben, Politik und Kultur spiegelt sich in der der Redaktionsarbeit unserer Publikation wider. Wir glauben nicht, dass übernatürliche Wesen, die für die Erschaffung der Welt verantwortlich sind, Moral haben. Wir glauben auch nicht, dass sich das menschliche Leben um eine graue Routine drehen sollte, die von einer ausgewählten Minderheit diktiert wird, die sich als Herren der Welt betrachtet. Die Weltordnung ist nur das Ergebnis eines jahrhundertelangen Kampfes zwischen Menschen und ihren Gruppen, und nichts spricht für ihre Gerechtigkeit, Zuverlässigkeit und ihren Wert. Darüber hinaus versucht diese Ordnung in unserer Zeit nicht einmal, ihre Grundlosigkeit zu verbergen, ihre Widersprüche sind offengelegt.

Dennoch plagen aggressive Ignoranz und offene Lügen weiterhin den Verstand von Millionen, was in religiösem Fundamentalismus, dem Wunsch, alle anderen zu zerstören, der Erfindung „uralter traditioneller Werte“ und der Erklärung aller Gemeinheit als patriotische und moralische Handlung. All dies versteht sich nicht wie ein Wahn, sondern existiert in Form einer “seriösen Politik”, die leicht wahrnehmbar und reproduzierbar ist. Menschen, die das Glück haben, sich auf einem Geldberg wiederzufinden, nutzen den Zustand nicht nur zu ihrem eigenen Vorteil, sondern treiben ihn auch so weit, dass ein kollektives Überleben nicht mehr realistisch ist. Wir sind uns nicht mehr sicher,was eher  die Menschheit früher töten wird – globaler Krieg oder Klimakatastrophe.

Hinzu kommen die Kultivierung des Konformismus als einzig richtige Lebenseinstellung, politische und häusliche Gewalt als Mittel der Machtausübung, sowie das leichte, lustige und frivole Lebensgefühl des Karnevals. Aufgrund der Dominanz einer solchen Kultur beginnt die Gesellschaft, Verrat und Skrupellosigkeit als Zeichen der Reife zu sehen. Wenn du leben willst, sei fähig dem nächten ein Messer in den Rücken zu rammen und wage nicht zu glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Ein auf solchen Prinzipien basierendes System erzieht Sklaven, die sich gegenseitig mit ihren Ketten erwürgen.

Es ist an der Zeit zu erkennen, dass wir im Kampf um die Freiheit seinen Zweck vergessen. Um frei zu sein, müssen alle frei sein. Dies können wir jedoch nur erreichen, indem wir theoretische Forschung mit der täglichen Praxis der Rebellion verbinden. Wir müssen lernen, unsere Fehler einzugestehen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wir müssen wachsen und vorankommen.

Die Redaktion des Nihilist-Magazins zögert nicht, die Dinge beim Namen zu nennen, ehrlich und aufrichtig. Wir haben keine Angst, “unkonstruktiv” zu wirken, weil wir verstehen, dass “konstruktiv” als ein Spiel nach den Regeln eines anderen angesehen wird. Wir vernachlässigen nicht das Bild der Gefühle und Vorlieben von jemandem, denn das sind alles nur Gedankenspiele unter dem Einfluss der Reihenfolge, in der wir konkurrieren.

Die unbestreitbare Autorität der Religionen, die dreiste Regierung und ihre obsessiven Fanatiker, das Leben im Streben nach Überleben – die Toten, die am liebsten die ganze Welt mit in den Sarg nehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass dies nicht geschieht.

Wenn Sie unseren Standpunkt teilen, können Sie mit Ihren Ideen und Ansichten zu Politik und Kultur dazu beitragen, den Nihilismus zu bereichern. Damit diese Bereicherung qualitativ hochwertig und konstant bleibt, können Sie die Redaktion auch mit Geld unterstützen. Nihilist kooperiert nicht mit korrupten Politikern, Parteien und Unternehmen und funktioniert nur durch die Begeisterung der Autoren und Ihre Spenden.