Anarchist solidarity to Crimean Tatars (UKR, RUS, ENG)

Русский
English

765187

Анархістська солідарність з кримськими татарами

Наразі кримські татари — єдина політично організована спільнота, яка здатна протидіяти окупаційній диктатурі Росії в Криму.

Проросійська влада, встановлена в Криму за допомогою військової сили, за два роки свого панування встигла відзначитися феодальним стилем управління, насадженням поліцейських порядків, звуженням політичних прав населення, буквальним придушенням інакомислення і вимогою безумовної лояльності від усіх активних груп громадянського суспільства.

У результаті цього політичне життя Криму набуло глибоко реакційних, диктаторських рис. Незалежна політика, громадська, правозахисна та навіть проста культурно-розважальна діяльність для кримчан стали неможливими без схвалення і ретельного контролю з боку окупаційної влади. У перші ж місяці російського панування в Криму, до материкової України звідти утворився потужний потік переселенців. Серед них — ті, кого цькують проросійські сили, кого переслідують спецслужби, або ж просто незгодні з політичним кліматом регіону.

Одним з об’єктів репресій став корінний народ Криму – кримські татари, згуртовані у сталу спільноту після репатріації з регіонів середньої Азії, до яких їх було насильно вислано сталінським режимом у 1944 році. Не спромігшись на лояльність від майже трьохсоттисячного народу, який так і не відновив свої права на історичній батьківщині, нова влада взяла на озброєння терор. Це репресії проти кримськотатарських політичних лідерів, активістів та членів їх сімей, конфесійно-етнічна дискримінація народу, що псує картинку стовідсоткової громадської лояльності.

За два роки регулярні обшуки, затримання, викрадення, тортури і культурно-релігійні обмеження стали звичайною справою для кримських татар. Національний представницький орган — Меджліс кримськотатарського народу, від якого окупаційна влада не домоглася лояльності, офіційно визнали “екстремістською організацією” і заборонили на всій території Російської Федерації. Членів Меджлісу в Криму звинувачують за різноманітними статтями — від провокації масових заворушень до підготовки до війни на стороні ІДІЛ. Варто зауважити, що всі протестні дії кримських татар мають виключно ненасильницький характер, а публічні виступи навіть позбавлені агресивних висловлювань.

Очевидно, що з кримських татар, як корінного народу, незгодного з окупацією Криму, намагаються зробити страховище, ворога суспільства. Екстремізм, тероризм, ісламський фундаменталізм і поголовне пособництво нацистам у роки німецької окупації — досить переконливі ярлики, які навішують на кримських татар для того, щоб лояльна Росії частина суспільства Криму ввібрала расистські забобони і відмовилася від будь-якої симпатії до пригноблених та репресованих. Саме тому кримськотатарський народ, як ніхто інший в окупованому Росією Криму, заслуговує на найширшу міжнародну підтримку.

Ми не маємо надії на чесність і порядність політичних представників кримських татар, як їх розуміють анархісти. Навряд чи члени Верховної Ради, співробітники уряду або апарату президента будуть послідовними і повністю підзвітними промовцями інтересів своїх виборців, так само як і будь-які інші обранці у будь-якій політичній системі, заснованій на представницькій демократії. При цьому ми не маємо ніякого морального права залишатися осторонь, ігноруючи дискримінацію кримських татар, і критикувати їх політичну організацію в момент спрямованого проти них державного терору.

Ми закликаємо анархістів усього світу висловити солідарну підтримку корінному народу Криму, який не припиняє чинити опір російській диктатурі, незважаючи на будь-які заборони, арешти, насильство і залякування. Ми не можемо передбачити політичну долю Криму, але незалежно від неї кримські татари повинні бути вільні від дискримінації та репресій, а їхнє національне представництво (наскільки воно не було б далеким від анархістських ідеалів) від державних заборон.

Геть російську диктатуру! Свободу корінним народам Криму! Свободу кримським татарам!

Геть російську диктатуру! Свободу корінним народам Криму! Свободу кримським татарам!

Автономна спілка трудящих – Київ
Анархістський комітет 19 січня

Документ відкритий для підписання, ви можете відправити лист на [email protected] або залишити коментар під цим записом.

***

Анархистская солидарность с крымскими татарами

На данный момент крымские татары — единственное политически организованное сообщество, способное оказывать противодействие оккупационной диктатуре России в Крыму.

Пророссийская власть, установленная в Крыму с помощью военной силы, за два года своего господства успела отличиться феодальным стилем управления, насаждением полицейских порядков, сужением политических прав населения, буквальным подавлением инакомыслящих и требованием безусловной лояльности от всех активных групп гражданского общества.

В результате политическая жизнь Крыма приобретает глубоко реакционный, диктаторский характер. Независимая политика, общественная, правозащитная и даже простая культурно-развлекательная деятельность для крымчан стали невозможными без одобрения и тщательного контроля со стороны оккупационной власти. В первые же месяцы российского господства в Крыму, в материковую Украину оттуда образовался мощный поток переселенцев. Среди них – затравленные пророссийскими силами, преследуемые спецслужбами или же просто несогласные с политическим климатом региона.

Одним из объектов репрессий стал коренной народ Крыма — крымские татары, сплоченные в устойчивое сообщество после репатриации из регионов средней Азии, в которые они были насильно высланы сталинским режимом в 1944 году. Не добившись лояльности от почти трехсоттысячного народа, который так и не восстановил свои права на исторической родине, новая власть взяла курс на террор. Это репрессии против крымскотатарских политических лидеров, активистов и членов их семей, конфессионально-этническая дискриминация народа, портящего картинку стопроцентной гражданской лояльности.

За два года регулярные обыски, задержания, похищения, пытки и культурно-религиозные ограничения стали обычным делом для крымских татар. Национальный представительный орган — Меджлис крымскотатарского народа, от которого оккупационная власть не добилась лояльности, был официально признан “экстремистской организацией” и запрещён по всей Российской Федерации. Членов Меджлиса в Крыму обвиняют по самым разным статьям — от провокации массовых беспорядков до подготовки к войне на стороне ИГИЛ. При этом надо сказать, что все протестные действия крымских татар имеют исключительно ненасильственный характер, а публичные выступления даже лишены агрессивных высказываний.

Очевидно, что из крымских татар, как коренного народа, несогласного с оккупацией Крыма, пытаются сделать пугало, врага общества. Экстремизм, терроризм, исламский фундаментализм и поголовное пособничество нацистам в годы немецкой оккупации — достаточно убедительные ярлыки, навешиваемые на крымских татар для того, чтобы лояльная России часть общества Крыма впитала расистские предрассудки и отказалась от всякого сочувствия угнетенным и репрессируемым. Именно поэтому крымскотатарский народ как никто другой в оккупированном Россией Крыму заслуживает широчайшей международной поддержки.

Мы не питаем надежд на честность и порядочность политических представителей крымских татар в анархистском понимании. Вряд ли члены Верховной Рады, сотрудники правительства или аппарата президента будут последовательными и полностью подотчетными выразителями интересов своих избирателей, точно так же как и любые другие избранники во всех политических системах, основанных на представительской демократии. При этом мы не имеем никакого морального права оставаться в стороне, игнорируя дискриминацию крымских татар, и критиковать их политическую организацию в момент целенаправленного государственного террора.

Мы призываем анархистов всего мира выразить солидарную поддержку коренному народу Крыма, который не прекращает сопротивляться российской диктатуре несмотря ни на какие запреты, аресты, насилие и устрашение. Мы не можем предугадать политическую судьбу Крыма, но независимо от неё крымские татары должны быть свободны от дискриминации и репрессий, а их национальное представительство (каким бы далеким от анархистских идеалов оно ни было) от государственных запретов.

Долой российскую диктатуру! Свободу коренным народам Крыма! Свободу крымским татарам!

Автономный союз трудящихся – Киев
Анархистский комитет 19 января

Документ открыт для подписания, вы можете отправить письмо на [email protected] или оставить комментарий под этой записью.

***

Anarchist solidarity to Crimean Tatars

Crimean Tatars today are the only politically organized community capable of opposing Russian dictatorship in the Crimean peninsula.

For the past two years the pro-Russian government, established in Crimea by military means, has established feudal-like governance and police state, restricting the people’s political rights, suppressing any dissent, and demanding unconditional loyalty from every group of the civil society.

Consequently, the political life in Crimea has been shifting towards a deeply reactionary dictatorship. Independent politics, social and human rights activism, and even basic cultural and entertainment activities have become impossible for Crimean people without the approval of the authorities. Since the first few months of Russian domination in Crimea, a massive stream of refugees to mainland Ukraine has established, composed of those who had been assaulted by pro-Russian collaborators, persecuted by secret services or simply driven away by the new political climate.

One of the targets for repressions are the indigenous people of Crimea are Crimean Tatars. They have organized a strong community after their repatriation from Central Asia, to which they were forcibly deported by Stalin’s regime in 1944. As the new Russian government failed to secure the loyalty of almost 300,000-strong people (which has not regained its rights in the historic homeland) it employed the means of terror. The political leaders of Crimean Tatars, as well as activists and their families, are repressed; the people that blemish the picture of civil uniformity are discriminated against on religious and ethnic grounds.

In the last two years regular police searches, detentions, abductions, tortures, cultural and religious restrictions have become commonplace for the Crimean Tatars. Their national representative institution — the Mejlis of Crimean Tatars did not bow in loyalty before the occupation authorities; for that the organization was officially designated as “extremist” and banned in the entire Russian Federation. Members of the Mejlis in Crimea are falsely accused of many crimes; the accusations ranging from staging mass riots to starting a war on behalf of ISIS. It should be said that every protest organized by the Crimean Tatars is exceptionally non-violent and there haven’t been an aggressive statement in their public discourse.

Apparently, the Russian regime is trying to designate Crimean Tatars, the indigenous people who disagree with the occupation of Crimea, a scarecrow, a public enemy. Extremism, terrorism, Islamic fundamentalism and collaboration with Nazis during the German occupation — these are the labels, put on Crimean Tatars in order to imprint racist prejudices upon the loyalist part of the Crimean society and extinguish any sympathy for the oppressed. That is why Crimean Tatars deserve the widest international support more than anyone in the Russian-occupied Crimea.

As anarchists, we do not cherish any false hopes for honesty or decency of the Crimean Tatar’s political representatives. We can hardly believe that members of the Ukrainian Parliament, government officials or President’s advisers can truly be honest and accountable spokespeople of their voters’ interests, just as it is the case with any other elected official in any other system based on representative democracy. At the same time, we have no moral right to sit on the fence, ignoring the discrimination against Crimean Tatars, or to criticize their political organization in the circumstances of state terror directed against them.

We urge anarchists all over the world to express solidarity and support indigenous people of Crimea, which does not cease to resist the Russian dictatorship despite the restrictions, arrests, violence, and intimidation. We cannot foresee the political fate of Crimea, but in any case Crimean Tatars should be free from discrimination and repressions, their national representation (no matter how far removed from the anarchist ideals they might be) should not be a subject of a government ban.

Down with the dictatorship of Russia! Freedom for indigenous peoples of Crimea! Freedom for the Crimean Tatars!

Autonomous Workers’ Union – Kiev
January 19th anarchist committee

You may sign this statement by sending us an email to [email protected], or by leaving a comment right here.

Источник

You may also like...